Hizmetlerimiz


Faaliyet Konusu

3568 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan Yeminli Mali Müşavirliğin faaliyet konusu ile aynı olan şirketimizin faaliyet konusu;

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

Yukarıda sayılan konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

3568 Sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır.

(Yeminli malî müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.)


Tasdik ve Denetim

Tasdik

3568 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmış olan yönetmeliğin 7 nci maddesine göre Yeminli mali müşavirlerce vergi mevzuatı yönünden tasdiki yapılabilecek olan konu ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Gelir Vergisi Yönünden:
  • a) Yıllık gelir vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler.
  • b) Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile ilgili olarak verilen muhtasar beyannameler.
  • c) Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesi ve 82 nci maddesi ile ilgili olarak verilecek münferit beyannameler.
  • d) Geçici vergi bildirimleri.
 2. Kurumlar Vergisi Yönünden :
  • a) Yıllık kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler.
  • b) Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca verilen muhtasar beyannameler.
  • c) Kurumlar Vergisi Kanununun 22 nci maddesi uyarınca verilen özel beyannameler.
  • d) Geçici vergi bildirimleri.
  • C) Katma Değer Vergisi Yönünden :
  • a) Katma değer vergisi beyannameleri ve ekleri,
  • b) İade hakkı doğuran işlem ve belgeler,
  • c) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca gerek görülecek katma değer vergisine ilişkin diğer işlem ve belgeler,
 3. Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden:
  • a) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca yapılmakta olan servet incelemelerine konu olan bilançolar ve bununla ilgili beyannameler.
  • b) Veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin ve eklerinin incelenmesi, takdir işlemlerinin yapılması ve tasdiki.
 4. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yönünden:
  • a) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince borcunun tecilini talep eden mükelleflerin dolduracakları "Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve Değerlendirme Formları",
  • b) 6183 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen terkin beyanlarının incelenmesi ve tasdiki,
 5. Damga Vergisi Yönünden:
  • a) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 18 ve 22 nci maddeleri uyarınca makbuz karşılığı ödemeler için verilecek damga vergisi beyannameleri ile 19 ve 23 üncü maddeleri uyarınca istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergileri ile ilgili olarak verilecek beyannameler.
 6. Mali Mevzuatta Yer Alan Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetler Yönünden:
  • a) Yatırım indirimi
  • b) Döviz kazandırıcı işlemlerde vergi istisnası
  • c) Yeniden değerleme
  • d) Stok değerlemesi
  • e) Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası
  • f) Dernek, tesis, vakıf ve kooperatiflere muafiyet tanınması
  • g) Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler,

Bakanlık, tasdik kapsamına alınan beyanname, bildirim ve belgelerin tasdik uygulamasını zaman ve konu itibariyle sınırlandırmaya veya genişletmeye yetkilidir.

Yukarıda belirtilen konuların ve belgelerin tasdikine ilişkin olarak Bakanlıkça tebliğ çıkartılmadıkça, yeminli mali müşavirler bu konu ve belgelerle ilgili olarak tasdik işlemi yapamazlar.

Denetim

3568 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmış olan yönetmeliğin 8 inci maddesine göre Yeminli mali müşavirlerce tasdik için gerekli olan denetim yapılabilmesi aşağıda belirtilmiştir;

Gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin hesap dönemleri itibariyle çıkarılan mali tablolarının tasdiki; bu tabloların kapsadığı dönemin başından itibaren sürekli denetleme sonucunda yapılabileceği gibi, dönemin kapanmasından sonra yapılacak denetim sonucunda da yapılabilir. Denetimin hangi duruma göre yapıldığı tasdik raporunda açıkça belirtilir.

Sürekli denetlemeyi kapsayan tasdik hizmetini veren yeminli mali müşavir, belirli aralıklarla haber vermeksizin kasa sayım ve stok tespiti yapabilir, yıl sonu envanter çalışmalarını denetleyebilir. Yeminli mali müşavirler, tasdik konuları ile ilgili olarak karşıt incelemeler yapabilir. Başka Oda çevrelerindeki karşıt incelemeler, ücreti Ücret Yönetmeliğindeki usul ve esaslar çerçevesinde ödenmek kaydıyla, o odaya mensup yeminli mali müşavirlere yaptırılabilir.

Kullanım Şartları |  Gizlilik İlkeleri |
Tel:0216 316 16 95 - Fax:0 216 344 67 04 - E-Posta:akademi@akademiymm.com.tr
Copyright© Akadami Yeminli Mali Müşavirlik 2011
12M Yazılım Proje ve Yönetim Danışmanlık Ltd. Şti.